Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Betekenis van de definities in deze algemene voorwaarden:

Bureau Collot: Bureau Collot, gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 7024053.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Bureau Collot voor één van de genoemde Diensten in deze algemene voorwaarden.

Coachee of Team: De natuurlijke perso(o)n(en) die deelnemen aan activiteiten die samenhangen met de Diensten van Bureau Collot.

Overeenkomst(en): Elke afspraak tussen Bureau Collot en de Opdrachtgever tot het verlenen van de Diensten door Bureau Collot.

Diensten: alle diensten, in welke vorm dan ook die voortkomen uit of in verband staan met een Overeenkomst of die verband houden met de relatie tussen Bureau Collot en de Opdrachtgever

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, offertes en opdrachten waarbij Diensten worden geleverd door Bureau Collot aan de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Ze zijn tevens van toepassing op elke overeenkomst waarbij Bureau Collot derden heeft betrokken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Als er sprake is van aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing.
 4. De algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing voor consumenten als niet-consumenten.

Artikel 3: Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Als dat niet leidt tot een voor beide partijen acceptabele oplossing, dient er gebruik te worden gemaakt van mediation.
 3. Indien ook de mediation niet leidt tot het oplossen van het geschil, dan dient deze te worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 4: Offerte

 1. De offertes opgesteld door Bureau Collot zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Bureau Collot is uitsluitend gebonden aan de offerte als deze door de Opdrachtgever binnen dit termijn wordt aanvaard.
 2. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 Artikel 5: Overeenkomst:

 1. De Overeenkomst is leidend als er sprake is van een geschil met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
 2. De verplichtingen van Bureau Collot uit de Overeenkomst zijn een inspanningsverplichting. Bureau Collot is niet verantwoordelijk voor het resultaat dat wordt bereikt door de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Bureau Collot kan derden inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst als zij dat noodzakelijk achten voor de uitvoering van de Overeenkomst. Bureau Collot is niet hoofdelijk aansprakelijk voor de wijze waarop de derde de werkzaamheden uitoefent.
 4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Mocht de Opdrachtgever deze niet, niet volledig of te laat aanleveren, dan staat het Bureau Collot vrij haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten, of de daardoor extra opgelopen kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
 5. Als er een termijn overeen is gekomen voor de uitvoering van de Overeenkomst en deze wordt overschreden, is er geen sprake van een fatale termijn, tenzij dat uitdrukkelijk is vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst kan daarom op deze grond niet worden ontbonden en het geeft de Opdrachtgever ook geen recht op schadevergoeding. Uiteraard is het wel mogelijk dat de Opdrachtgever een nieuwe, redelijke termijn voorstelt.

Artikel 6: Kosten

 1. In de Overeenkomst wordt een vast tarief afgesproken. Als de beraamde kosten worden overschreden, dan informeert Bureau Collot de Opdrachtgever hier tijdig over.
 2. Als er sprake is van extra kosten, veroorzaakt door vertraging door de Opdrachtgever zoals beschreven in lid 4 van artikel 5 van deze algemene voorwaarden, dan kan Bureau Collot deze kosten, zonder aanvullende instemming van de Opdrachtgever, in rekening brengen.
 3. Bureau Collot behoudt het recht om de tarieven eenzijdig te wijzigen, zonder berichtgeving. De wijzigingen hebben nooit invloed op de reeds uitgebrachte offertes of gesloten overeenkomsten.
 4. De tarieven zijn altijd exclusief BTW en exclusief reiskosten en eventuele andere onkosten (tenzij anders vermeld).
 5. De factuur dient te worden voldaan binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur, zonder enige korting of verrekening.
 6. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort of beëindigd als er sprake is van niet tijdige betaling. Dit is niet van invloed op de betalingsverplichting van de Opdrachtgever.
 7. Als de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever direct in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever niet alleen het verschuldigde bedrag, maar ook de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van het verstrijken van het betalingstermijn.
 8. Alle kosten van incasso of invordering, waaronder alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen in het geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Klachten omtrent een factuur, dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur te zijn ingediend.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

 1. Alle oefeningen, programma’s, modellen, rapportages en andere materialen verstrekt ter ondersteuning van het traject, blijven te allen tijde het intellectueel eigendom van Bureau Collot.
 2. Het is de Opdrachtgever/Coachee/Team niet toegestaan de faciliteiten, informatie en/of Diensten van Bureau Collot te gebruiken voor commerciële doeleinden, publicatie of ander gebruik, tenzij dat schriftelijk is overeengekomen met Bureau Collot.
 3. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om gebruik te maken van de Diensten en/of producten van Bureau Collot.
 4. Als er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de verstrekte informatie, materialen of faciliteiten, zoals vermeldt in dit artikel dan kan Bureau Collot de schade bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid & privacy

 1. Bureau Collot en Opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die over een weer wordt verkregen, behalve als het delen van deze informatie een logische uitvoering van de overeenkomst betreft. Dit heeft betrekking op Bureau Collot, de Opdrachtgever, Coachee en/of het Team.
 2. Bureau Collot behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de Diensten verkregen/vergrootte kennis toe te passen voor andere doeleinden, zolang dit geen [vertrouwelijke informatie] betreft die met derden wordt gedeeld die herleidbaar is tot een persoon of organisatie.
 3. Als er derden worden ingeschakeld voor Bureau Collot, spant Bureau Collot zich in dat de verplichtingen uit dit artikel 8 ook op deze derden van toepassing zijn.
 4. Bureau Collot zal geen uitspraken doen over de inhoud van de individuele gesprekken met de Coachee, ook niet met de Opdrachtgever, tenzij de Coachee hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 5. Bureau Collot verwerkt persoonsgegevens uitsluitend conform de AVG-verordening. De privacyverklaring staat op de website: bureaucollot.nl

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Bureau Collot jegens de Opdrachtgever en/of Coachee/Team beperkt tot het honorarium van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, met een maximum van €1.000,-.
 2. Bureau Collot is niet verplicht een vergoeding te betalen voor de indirect geleden schade van de Opdrachtgever en/of Coachee/Team, waaronder, maar niet beperkt tot: gederfde winst, bedrijfsstagnatie, arbeidsconflicten of gevolgschade.
 3. Bureau Collot is niet aansprakelijk voor schade geleden door handelen van de, door Bureau Collot, ingehuurde derden. De schade veroorzaakt door derden, kan uitsluitend op hen worden verhaald.
 4. Als een Opdrachtgever en/of Coachee/Team een mogelijke vordering tegen Bureau Collot, niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade aanhangig heeft gemaakt, dan vervalt de rechtsvordering na het verstrijken van dat jaar.

Artikel 10: Afspraken

 1. De Opdrachtgever kan in een voorkomend geval een gemaakte afspraak met Bureau Collot 5 werkdagen na datum van de Overeenkomst kosteloos annuleren. Bij annulering vier weken voor aanvang van de activiteiten is Bureau Collot gerechtigd om 50% van het overeengekomen honorarium voor de geannuleerde activiteiten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de activiteiten is Bureau Collot gerechtigd om 100% van het overeengekomen honorarium voor de geannuleerde activiteit bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 2. Als de Opdrachtgever de opdracht niet heeft geannuleerd, maar geen gebruik maakt van de overeengekomen Diensten, is deze onverkort gehouden het overeengekomen honorarium te voldoen.
 3. Een annulering in de zin van dit artikel is uitsluitend geldig als dit schriftelijk, per e-mail, heeft plaatsgevonden en de Opdrachtgever en/of Coachee/Team een schriftelijke bevestiging van ontvangst (per e-mail) van Bureau Collot heeft ontvangen.

Artikel 11: Einde van de Overeenkomst

Bureau Collot behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Bureau Collot informeert de Opdrachtgever hier schriftelijk over. Bureau Collot kan de Overeenkomst bijvoorbeeld vroegtijdig beëindigen als:

 1. Er sprake is van geschaad vertrouwen tussen de Opdrachtgever en Bureau Collot, dusdanig dat de voortzetting van de Overeenkomst naar redelijkheid niet langer kan worden gevergd van Bureau Collot;
 2. De Opdrachtgever en/of Coachee/Team de uitvoering van de Overeenkomst dusdanig frustreren dat er volgens Bureau Collot niet langer sprake kan zijn van een effectieve uitoefening van de Overeenkomst;
 3. De Opdrachtgever de offerte niet binnen de aangegeven termijn heeft voldaan. Hiervoor is geen rechterlijke tussenkomst vereist; of
 4. Er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht wanneer Bureau Collot door een blijvende niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen. Een niet aan Bureau Collot toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien Bureau Collot hierdoor niet binnen dertig (30) dagen na het intreden van de overmacht haar verplichtingen onder de Overeenkomst kan nakomen.